Runboard.com
You're welcome.
Community logo


runboard.com       Sign up (learn about it) | Sign in (lost password?)


 
Hoangthi Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Registered user
Global user

Registered: 09-2003
Posts: 54
Karma: 2 (+2/-0)
Reply | Quote
Bàn thảo về những chương trình trong cuộc họp mặt năm 2006


Cùng các thầy co và các anh chị em.
Trong cuộc họp mặt vào tháng 7 năm 2006, chúng tôi dự tính sẽ làm một cuộc họp mât thật là vui vẻ và thân mật. Chúng tôi đang phát thảo làm một ít chương trình gồm đủ loại, cho nên rất mong muốn quý anh chị đóng góp ý kiến. \Các anh chị ở ngoài Cali đã có ýđịnh đóng góp vào mục gì, nếu là đơn ca, xin cho biết bài hát và thể điệu để tiện việc sắp xếp cho chương trình được tiếp tục trong không khí thân ái và vui nhộn.
Ngoài ra, nếu các ACE có ý kiến gì, xin bàn thảo ở đây.
12/13/2005, 9:45 pm Link to this post Send Email to Hoangthi   Send PM to Hoangthi
 
quan 1 Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Registered user
Global user

Registered: 06-2004
Posts: 22
Karma: 0 (+0/-0)
Reply | Quote
Re: Bàn thảo về những chương trình trong cuộc họp mặt năm 2006


Va^n,

Ra^'t vui la ` ca'c anh chi. em trong ban to^? chu*'c ddua ra hi`nh thu*'c to^?ng qu'at cho DH 2.

To^i nghi~ la` cu*.u HSPTG co' ra^'t nhie^`u nha^n ta`i ve^` Va*n nghe^. ne^n ne^'u BTC co' the^? lie^n la.c ddu*o*.c nhie^`u no*i va` nhie^`u ngu*o*`i , cha*'c cha*'n chuong tri`nh se~ ra^'t xo^m tu.

To^i cu~ng xin go'p tie^'ng cu`ng ban to^? chu*'c ke^u go.i su*. ddo'ng go'p cu?a ta^'t ca?, nha^'t la` nhu*~ng anh chi. cu* ngu. o*? nhu*~ng tie^?u bang ngo`ai Cali va` cac quo^'c gia kh'ac ba*`ng ca'ch co^' ga*'ng da`nh thi` gio*` dde^? ve^` tham du*.

Nhi`n ba?n ddo^` trong Web site, chu'ng ta ra^'t la^'y la`m ha?nh die^.n la` cu*.u HSPTGDN da~ co' ma*.t kha*'p cu`ng the^' gio*'i dda*.c bie^.t la` o*? Nam My~.

Hy [sign in to see URL] chu'ng ta se~ co' 1 cuo^.c ho.p ma*.t ddo^ng du? va` vui nho^.n.

Vo~ anh Du~ng
12/15/2005, 6:49 pm Link to this post Send Email to quan 1   Send PM to quan 1
 
quan 1 Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Registered user
Global user

Registered: 06-2004
Posts: 22
Karma: 0 (+0/-0)
Reply | Quote
Re: Bàn thảo về những chương trình trong cuộc họp mặt năm 2006


Sao la^u qua' kho^ng tha^'y tho^ng ba'o cu?a ban cha^'p ha`nh ve^` vie^.c pha't ha`nh dda*.c san ky~ nie^.m cu~ng nhu* ke^u go. ddo'ng go'p ba`i vo*? cho dda*.c san?.

Dda^y la` 1 vie^.c to^'n ra^'t nhie^`u tho*`i gio*` dde^? cho.n ba`i dda'nh ma'y, lay out, lie^n la.c nha` in va pha't ha`nh.

Chi? la` y' kie^'n, mong qui' vi. ddu*`ng tho^ng ca?m.

Du~ng 
12/19/2005, 7:05 pm Link to this post Send Email to quan 1   Send PM to quan 1
 


Add a reply

You are not logged in (login)